Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Expeditie Tennis

Beste Tennisliefhebber,

Wat fijn dat u ervoor kiest om met Expeditie Tennis op expeditie te gaan. Belangrijke informatie over het boekingsproces, uw heen- en terugreis, uw verblijf, kortingen, verzekeringen en algemene reisvoorwaarden vindt u hier. Wij verzoeken u om alles zorgvuldig door te nemen, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn. Alle medewerkers van Expeditie Tennis wensen u een hele fijne reis!

Hoofdboeker/aanmelder
Wanneer u met meerdere personen tegelijkertijd boekt, fungeert het )e-mail)adres van de hoofdboeker/aanmelder als correspondentieadres. Hij/Zij ontvangt ook de boekingsbevestiging/factuur en de reisbescheiden. De hoofdboeker/aanmelder is aansprakelijk voor de verplichtingen van de door hem aangemelde personen, ook in geval van annulering en betaling.

Definities
Reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt. Reisovereenkomst: overeenkomst tot verschaffen van een georganiseerde reis met overnachting van meer dan 24 uur en minimaal twee van de volgende diensten: vervoer, verblijf, andere toeristische dienst.

Reiziger:

  1. de wederpartij van de reisorganisator;
  2. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die het beding heeft aanvaard;
  3. degene aan wie de rechtsverhouding tot de reisorganisator is overgedragen.

Preferenties
Wij doen ons best te voldoen aan speciale wensen die bij een boeking worden gemaakt. Of dat lukt is vaak afhankelijk van de uiteindelijke dienstverleners, zoals het hotel of de luchtvaartmaatschappij. Een preferentie is daarom nooit een garantie.

Boekings-/Wijzigingskosten
Om onze prijzen zo laag mogelijk te houden, berekenen wij de administratiekosten niet per persoon, maar per boeking. U betaalt dus onafhankelijk van het aantal personen €18 administratie / boekingskosten. Indien op uw verzoek wijzigingen dienen te worden aangebracht in een reeds gemaakte boeking, kunnen wijzigingskosten ter hoogte van €27 per voorval in rekening worden gebracht.

Annuleringsverzekering
Graag willen wij u wijzen op het belang van een goede reis- en annuleringsverzekering. Voor meer informatie zie www.europeesche.nl of bel met de klantenservice van de Europeesche Verzekering: 020-6515253. Zij adviseren u graag bij het afsluiten van een juiste verzekering.

Reizen per vliegtuig
Bij elke bestemming die wij inclusief vliegreis aanbieden, is onder voorbehoud de geplande uitvoerende luchtvaartmaatschappij vermeld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Twee weken voor vertrek kunt u een indicatie van uw reisschema opvragen. Deze indicatie is echter altijd onder voorbehoud, aangezien het voorkomt dat deze tijden – om welke reden dan ook – wijzigen. De definitieve lokale vluchttijden treft u aan in uw reisbescheiden, maar ook dan zijn deze nog onder voorbehoud.

Het kan voorkomen dat u de tickets een paar dagen voor vertrek ontvangt. Door bijvoorbeeld technische / organisatorische redenen en/of weersomstandigheden, kunnen tot en met de dag van vertrek uit Nederland of bij de terugvlucht vanuit het buitenland wijzigingen worden aangebracht, ten aanzien van bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappij, type vliegtuig en/of vluchtschema. Expeditie Tennis heeft hier helaas geen enkele invloed op en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Wel stellen wij alles in het werk om u zo tijdig mogelijk te informeren. Wij raden u echter aan
om voordat u naar de luchthaven gaat te controleren of de vertrektijd van uw vlucht eventueel gewijzigd is (www.schiphol.nl).
Verder kan het in incidentele gevallen voorkomen dat u een late heenvlucht en een vroege terugvlucht heeft. Op de heenreis zou dit in het meest ongunstige geval betekenen dat u zelfs na 24.00 uur bij uw accommodatie aankomt. Op de terugreis kan het voorkomen dat u ’s ochtends zeer vroeg bij het hotel wordt opgehaald.

Verlengen
Voor vrijwel alle bestemmingen geldt dat het mogelijk is om uw verblijf te verlengen. De verlenging dient direct bij boeking te worden opgegeven. De verlengingsprijs is, tenzij anders vermeld, altijd gebaseerd op een tweepersoonskamer, exclusief het tennisprogramma.

Verblijf
Al onze arrangementen zijn op basis van een verblijf in een tweepersoonskamer. Vaak is het wel mogelijk om op aanvraag een driepersoonskamer te boeken, dit is in de meeste gevallen een tweepersoonskamer met een extra bed, tenzij anders aangegeven door Expeditie Tennis. Gaat u alleen op tennisexpeditie, dan kunt u kiezen voor een verblijf in een eenpersoonskamer. Voor een verblijf op een eenpersoonskamer geldt vrijwel altijd een toeslag. Houd er rekening mee dat het aantal eenpersoonskamers soms beperkt is.

Seizoensinvloeden
In het voor- of naseizoen is een aantal hotels over het algemeen wat rustiger. Het is daardoor, of door weersomstandigheden, mogelijk dat bepaalde onderdelen van het hotelprogramma geen doorgang vinden of dat sommige faciliteiten gesloten of beperkt geopend zijn. Expeditie Tennis wordt voor deze seizoensinvloeden niet verantwoordelijk gehouden.

Korting ‘Geen deelname tennisprogramma’
De prijzen die wij vermelden zijn all-in prijzen tenzij anders vermeld, dat wil zeggen inclusief het tennisprogramma van Expeditie Tennis. Wilt u of een reisgenoot deelnemen zonder tennisprogramma dan ontvangt u een korting. Informeer onze medewerkers hierover voor de voorwaarden en hoogte van de korting.


Reisvoorwaarden Expeditie Tennis

Herroepingsrecht
1.1 De reiziger heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen tenzij dit recht in de aanbieding is uitgesloten door het gebruik van de term ‘definitieve boeking’. Onder reiziger wordt in dit verband uitsluitend de hoofdboeker/aanmelder verstaan. De reiziger heeft geen herroepingsrecht in geval de reisovereenkomst wordt gesloten binnen 8 weken voor vertrek.

Annulering
3.1 Standaard annuleringskosten Expeditie Tennis
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

  • Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) voor de vertrekdag: 30% van de reissom;
  • Bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 10e dag (exclusief) voor de vertrekdag 50% van de reissom;
  • Bij annulering vanaf de 10e dag (inclusief) tot de vertrekdag: de volledige reissom.

Annulering buitenlandse reizen

  • Bij annulering van buitenlandse reizen gelden speciale voorwaarden. Indien u meer dan 70 dagen voor vertrek annuleert, dan rekenen wij hiervoor 30% van de totale reissom. Bij annulering tot de 56e dag voor de vertrekdag brengen wij 50% van de reissom in rekening. Indien u minder dan 42 dagen voor vertrek annuleert, dan zijn wij genoodzaakt om de volledige reissom in rekening te brengen.

Deelannulering
3.3.1. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in de overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
3.3.2. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in een dezelfde of vergelijkbare accommodatie.
3.3.3. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.
3.3.4. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

Annulering buiten kantooruren
3.4 Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

In-de-plaatsstelling
3.5.1. De reiziger kan de reisorganisator verzoeken zich te laten vervangen voor een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

  • de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
  • het verzoek wordt uiterlijk 7 kalenderdagen voor vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
  • de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling.

Ingeval het verzoek niet kan worden ingewilligd, zal de reisorganisator dat met redenen omkleed aan de reiziger mededelen.
3.5.2. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg
van de vervanging.

Reisbescheiden
4.1. De reisorganisator geeft in de bevestiging aan op welk tijdstip en op welke wijze hij de reisbescheiden aan de reiziger ter beschikking zal stellen.
4.1.2. Indien de reiziger op het door de reisorganisator meegedeelde tijdstip, doch uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld aan de reisorganisator.

Verplichtingen van de reiziger
5.1 De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen door of namens de reisorganisator gegeven en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedragingen. Dit te beoordelen naar de maatstaaf van het gedrag van een correcte reiziger.
5.2 De reiziger die zodanig hinder of overlast oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de reis wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van de reisorganisator in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.
5.3 De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden en zo veel mogelijk te beperken.
5.4. Iedere reiziger dient uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis zich van het exacte tijdstip van vertrek te vergewissen.

Aansprakelijkheid reisorganisator

6.1. De aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt, is beperkt tot driemaal de reissom tenzij de reisorganisator de dienst zelf verricht en/of als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de reisorganisator. De reisorganisator kan zijn aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger, niet uitsluiten of beperken.
6.2. Een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis die hem kan worden toegerekend, verplicht de reisorganisator mede tot vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade, voor zover door die tekortkoming derving van reisgenot is veroorzaakt. Deze vergoeding bedraagt ten hoogste eenmaal de reissom.
6.3. Indien op een, in de reisovereenkomst inbegrepen, dienst een verdrag of een Verordening van de EU van toepassing is, kan de reisorganisator zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag of Verordening aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat.
6.4. De reisorganisator is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een door hem afgesloten verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering.

Klachten
Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om de reis zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Toch kan het een enkele keer voorkomen dat wij daarin door onvoorziene omstandigheden niet slagen. Wanneer u klachten heeft, dan dient u deze ter plaatse onmiddellijk kenbaar te maken aan de tennisleraar of bij de receptie van de accommodatie. Op dat moment kan er vaak wat worden gedaan, achteraf is dat moeilijk. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost, neem dan direct contact op met Expeditie Tennis via info@expeditietennis.nl. Een klacht dient uiterlijk 2 maanden na aanvang van de reis bij ons schriftelijk te worden ingediend of per mail naar info@expeditietennis.nl.

Doorgang reizen
Bij een te klein aantal deelnemers behoudt Expeditie Tennis zich het recht om de tennisreis te annuleren. U wordt hiervan uiterlijk 1 maand voor vertrek op de hoogte gebracht. Het minimale aantal deelnemers is 8 deelnemers.